Για τον Ερευνητή


Η ΕΥ FoodOmicsGR στοχεύει να:
  • δημιουργήσει μοναδικές τράπεζες δειγμάτων και βάσεις δεδομένων για την παραγωγή τροφίμων
  • προσδιορίσει το μοριακό και στοιχειακό περιεχόμενο των τροφίμων
  • διευκολύνει τον έλεγχο, συνδυάσει τις περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις και
  • ανακαλύψει απροσδόκητες σχέσεις μεταξύ συστατικών τροφίμων και στοιχειακών χαρακτηριστικών με ιδιότητες που αναζητούν οι καταναλωτές και οι παραγωγοί τροφίμων
Η ΕΥ FoodOmicsGR έχει εγκαταστήσει μεθόδους/πρωτόκολλα για:
  • Μεταβολικό προφίλ
  • Γενετικό προφίλ
  • Πρωτεομικό προφίλ
  • Στοιχειακό προφίλ
  • Ανάλυση θρεπτικών ουσιών και ρύπων στα τρόφιμα
  • Χαρακτηρισμό των τροφίμων με τεχνολογίες αιχμής
Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, ελέγξτε τα πρωτόκολλα και τα ερωτηματολόγια εδώ για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες για τα δείγματα και τη μελέτη σας. Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο foodomicsgr@gmail.com για σχετικές πληροφορίες.