Πακέτα Εργασίας


ΠΕ1 Διοίκηση / Συντονισμός, Συντονιστής ΑΠΘ και όλοι οι εταίροι
 • Διαχείριση Έργων & Συντονισμού
 • Παρακολούθηση της προόδου του έργου (σύμφωνα με τα ορόσημα)
ΠΕ2 Δίκτυο, συμμετοχή ενδιαφερομένων, διάδοση αποτελεσμάτων,, Συντονιστής ΕΚΠΑ και όλοι οι εταίροι
 • Διάδοση των στόχων του έργου στο κοινό
 • Διάδοση της γνώσης
 • Συνεργασία με τη βιομηχανία τροφίμων και τον τομέα του δημοσίου
 • Συντονισμός του έργου
ΠΕ3 Σχεδιασμός Πειραμάτων, Βιβλιογραφική Έρευνα, Πίνακες Περιεχομένων, Επιλογή Στόχου, Συντονιστής ΔΙΠΑΕ και όλοι οι εταίροι
 • Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων & Πινάκων Περιεχομένων Ελληνικών Τροφίμων. Η βάση δεδομένων είναι ελεύθερης πρόσβασης και μπορείτε να την επισκεφτείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://biomic.web.auth.gr/foodomics-database/
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων των καθηκόντων για τον χαρακτηρισμό των τροφίμων
ΠΕ4 Ανάπτυξη Υποδομής Τεχνολογίας,Συντονιστής ΑΠΘ και εταίροι (ΠΚ, ΓΠΑ, ΕΚΠΑ)
 • Απόκτηση, αναβάθμιση και εγκατάσταση οργάνων αιχμής
 • Εγκατάσταση Laser Ablation (LA) στο ήδη υπάρχον ICP-MS, ΓΠΑ
 • HR-MS με ικανότητα IMS (φασματοσκοπία κινητικότητας ιόντων), ΕΚΠΑ
 • HR-MS με ικανότητα IMS (φασματοσκοπία κινητικότητας ιόντων), ΑΠΘ
 • NMR ανιχνευτής στερεάς κατάστασης, ΠΚ
ΠΕ5 Μεταβολομική, συντονιστής ΕΚΠΑ και συνεργάτες (ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΠΚ)
 • Εναρμόνιση μεθόδων και ανάπτυξη πρωτοκόλλων
 • Ανάπτυξη και επικύρωση νέων μεθόδων μεταβολομικής
ΠΕ6 Πρωτεομική,Συντονιστής ΙΙΒΕΑΑ και ΠΙ
 • Εναρμόνιση μεθόδων και ανάπτυξη πρωτοκόλλων
 • Ανάπτυξη και επικύρωση νέων μεθόδων πρωτεομικής
ΠΕ7 Στοιχειακή μεταβολομική. Συντονιστής ΓΠΑ
 • Εναρμόνιση μεθόδων και ανάπτυξη πρωτοκόλλων
 • Ανάπτυξη και επικύρωση νέων μεθόδων Στοιχειακής μεταβολομικής
ΠΕ8 Γενομική. Συντονιστής ΑΠΘ
 • Εναρμόνιση και επικύρωση μεθόδων
 • Ανάπτυξη και επικύρωση νέων μεθόδων γονιδιωματικής
ΠΕ9 "Acrossomics", στατιστική ανάλυση, βάσεις δεδομένων. Συντονιστής ΑΠΘ και συνεργάτες (ΕΚΠΑ, ΔΙΠΑΕ, ΙΙΒΕΑΑ, ΠΙ)
 • Προηγμένες στατιστικές μέθοδοι
 • Συσχέτιση δεδομένων omics
 • Επικύρωση των ευρημάτων από διάφορα δεδομένα omics
ΠΕ10 Μελέτες σχετικά με τη διατροφή, την ποιότητα και τη βελτίωση της ταυτότητας των τροφίμων, Συντονιστής ΠΚ και συνεργάτες (ΓΠΑ, ΠΚ, ΓΠΑ, ΔΙΠΑΕ, ΙΙΒΕΑΑ, ΠΙ)
 • Συσχέτιση της διατροφής, της υγείας και της ευεξίας σε σχέση με γεωγραφικά ταυτοποιημένα θρεπτικά συστατικά τροφίμων (αντιοξειδωτικά, προβιοτικά)
 • Υποστήριξη της παραγωγής νέων τροφίμων με ευεργετικά χαρακτηριστικά (nutraceuticals)
ΠΕ11 Έλεγχος ταυτότητας και γεωγραφικής προέλευσης, , Συντονιστής ΠΙ και συνεργάτες (ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΠΚ, ΠΙ)
 • Ανάπτυξη μεθόδων / τεχνολογίας για την αυθεντικότητα των εγχωρίων γεωργικών προϊόντων, ταυτοποίηση ή / και επικύρωση της γεωγραφικής προέλευσης με τη χρήση νέων μεθόδων
WP12 ΠΕ12 Έλεγχος / Δευτερογενής χρήση βιομηχανικών αποβλήτων, Συντονιστής Παν.Αιγ
 • Δειγματοληψία και χημικός χαρακτηρισμός των αποβλήτων γεωργικών προϊόντων διατροφής και διερεύνηση δευτερογενούς χρήσης
 • Παραγωγή βιομάζας υψηλής ποιότητας εμπλουτισμένης με θρεπτικές ουσίες (πρωτεΐνες, άμυλο), ανάκτηση αντιοξειδωτικής ικανότητας από απόβλητα
ΠΕ13 Έλεγχος ποιότητας / αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων, Συντονιστής ΠΙ
 • Παρακολούθηση ρύπων / διαταρακτών ή δεικτών αποσύνθεσης