Γενικές Πληροφορίες


Η Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) FoodOmicsGR έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου μέσω του οποίου θα συντονίζονται και θα πραγματοποιούνται οι δράσεις έρευνας και ανάπτυξης από ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση διαφόρων RIS3 προτεραιοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα.. Η ΕΥ FoodOmicsGR αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία μιας βάσης για συνεργιστικές δράσεις και ιδέες με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης αλλά και νέων ερευνητικών στόχων. Στόχος της ΕΥ αποτελεί επίσης η ενσωμάτωση υπηρεσιών που αφορούν στην έρευνα και στην ανάπτυξη καθώς και στη χρήση της ΕΥ για την πραγματοποίηση δράσεων με δυο βασικούς προσανατολισμούς: Πρώτον, την παροχή δεδομένων από την ανάλυση αγροδιατροφικών προϊόντων με στόχο της παραγωγή νέας γνώσης και την ισχυροποίηση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά/εξαγωγική δυναμική και δεύτερον τη μελέτη της σχέσης μεταξύ της διατροφής, της υγείας και της ευεξίας/ευζωίας, ποιότητας ζωής.

Σχετικές προτεραιότητες RIS3
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των Ελληνικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και προϊόντων μεταποίησης καθώς και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στη διεθνή αγορά.
  • Βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των Ελληνικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα με έμφαση στην ασφάλεια και ποιότητα.
  • Εφαρμογή τεχνολογιών “omics” στο μοριακό και γενετικό χαρακτηρισμό με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση της εγχώριας αγροτικής βιοποικιλότητας (λαχανικά, βότανα, άγρια φυτά, μέλισσες, ζώα, φυλές, ψάρια, κτλ.) και την παγίωση αυτών των προϊόντων ως Ελληνικά.
  • Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογιών για τον έλεγχο της γνησιότητας εγχώριων αγροτικών προϊόντων καθώς και την ταυτοποίηση ή / και πιστοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης με σύγχρονες τεχνικές.
  • Ανάδειξη και βελτίωση των μοναδικών χαρακτηριστικών των Ελληνικών τροφίμων με έμφαση στην ποιότητα και ασφάλεια του προϊόντος.
  • Βελτίωση της ποιότητας, της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των τροφίμων συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ιχθυοκαλλιέργιας, ποτών και ζωοτροφών μέσω της ανάπτυξης και χρήσης βελτιωμένων μεθοδολογιών ελέγχου.
  • Ανάπτυξη και χρήση ταχέων και χαμηλού κόστους, μη-καταστρεπτικών και μη-επεμβατικών μεθόδων για τον έλεγχο και την ανίχνευση βιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων (όπως εμμένοντες οργανικοί ρύποι, βαρέα μέταλλα, υπερφθοριωμένες ενώσεις και τοξίνες) στα τροφιμά και στην τροφική αλυσίδα
  • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που περιέχουν βιοενεργά συστατικά από την Ελληνική χλωρίδα και από θαλάσιους οργανισμούς (π.χ. φυσικές χρωστικές, αντιοξειδωτικά, γλυκαντικά).
  • Ανάπτυξη μεθόδων για την ανάκτηση των παραπάνω συστατικών καθώς και για την ενσωμάτωση τους στα τελικά προϊόντα δίχως απώλειες των βιολογικών τους ιδιοτήτων.
  • Ανάλυση Ελληνικών τροφίμων και προϊόντων μεταποίησης με έμφαση στα ιχνοστοιχεία, μοριακή ανάλυση και χαρακτηρισμός γηγενών γενότυπων (ποικιλιών) υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος, καθώς και συμπληρωματική ανάπτυξη Ελληνικών βάσεων δεδομένων τροφίμων.


Η ΕΥ Foodomics-GR στοχεύει στη δημιουργία ενός εξαίρετου κέντρου αναφοράς για την μοριακή και στοιχειακή ανάλυση τροφίμων υψηλής διατροφικής και εμπορικής αξίας με έμφαση στην ανάλυση μορίων μικρού μοριακού βάρους (μεταβολομική). Η ΕΥ FoodOmics-GR θα υποστηρίξει την έρευνα και την ανάπτυξη διαφόρων πεδίων του αγροδιατροφικού τομέα όπως: τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων υψηλού επιπέδου, τον ενδελεχή χαρακτηρισμό τροφίμων, την αξιολόγηση ισχυρισμών υγείας κ.α.