Για τον Ερευνητή


Η ΕΥ FoodOmicsGR στοχεύει να:
  • δημιουργήσει μοναδικές τράπεζες δειγμάτων και βάσεις δεδομένων για την παραγωγή τροφίμων
  • προσδιορίσει το μοριακό και στοιχειακό περιεχόμενο των τροφίμων
  • διευκολύνει τον έλεγχο, συνδυάσει τις περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις και
  • ανακαλύψει απροσδόκητες σχέσεις μεταξύ συστατικών τροφίμων και στοιχειακών χαρακτηριστικών με ιδιότητες που αναζητούν οι καταναλωτές και οι παραγωγοί τροφίμων
Η ΕΥ FoodOmicsGR έχει εγκαταστήσει μεθόδους/πρωτόκολλα για:
  • Μεταβολικό προφίλ
  • Γενετικό προφίλ
  • Πρωτεομικό προφίλ
  • Στοιχειακό προφίλ
  • Ανάλυση θρεπτικών ουσιών και ρύπων στα τρόφιμα
  • Χαρακτηρισμό των τροφίμων με τεχνολογίες αιχμής